PROPOZICE MHL II Litomyšl

 

 

1.     Všeobecné organizační pokyny MHL

2.     Předpis

3.     Řízení a finanční náležitosti MHL

4.     Protesty

5.     Hrací systém MHL

6.     Ostatní ujednání

7.     Závěrečná ustanovení

 

 

1.     Všeobecné organizační pokyny MHL

 

1.1.     MHL II je uzavřená hokejová soutěž hraná na ZS v Litomyšli. Maximální počet mužstev v této soutěži je 13. Přijímání nových mužstev je možné pouze pokud počet klesne pod 13 a to pouze do maximálního počtu 13ti mužstev. Přijímání nových mužstev podléhá schválení VH.

 

1.2.     Nejvyšším orgánem MHL II je Valná hromada (VH). Ta se skládá ze zástupců všech mužstev startujících v MHL II.

 

1.3.    Každé mužstvo hrající soutěž MHL II deleguje jednoho zástupce a dva náhradníky do VH MHL II, přičemž každé mužstvo má při hlasování pouze jeden hlas.

 

1.4.    VH organizuje a řídí soutěž MHL II

 

1.5.    Součástí VH je

      -          VH zvolí ze svých členů pětičlenný výbor, který přijímá připomínky, námitky a návrhy týmů, které řeší, popřípadě předkládá návrh VH pokud to

      okolnosti a závažnost vyžadují.    

-          disciplinární komise (13 členů VH) – řeší všechny sporné situace, vede disciplinární řízení

s hráči a mužstvy, kteří se hrubým způsobem provinili proti pravidlům ledního hokeje a těmto propozicím

-          registrační oddělení (1 člen) – vyhotovuje registrace hráčů a kontroluje náležitosti

ohledně soupisek a registrací

-          komise rozhodčích (1 člen) – deleguje rozhodčí a časoměřiče do jednotlivých zápasů

 

1.6.    Rozhodnutí VH a jeho komisí ve sporných případech je konečné a pro všechny účastníky MHL II závazné a není proti němu odvolání.

 

1.7.    Prezentace, výsledky a aktuální informace MHL II budou zveřejněny na webu www.bezkontaktlitomysl.webnode.cz

 

1.8.    Podmínky účasti v MHL II

 

Mužstva jsou povinna minimálně týden před začátkem soutěže předat vyplněnou soupisku (ke stažení na webu), v tištěné podobě u ledařů na ZS, která obsahuje:

-          Plný název týmu

-          Úplné údaje o hráčích-maximálně 25 hráčů. U všech bude uvedeno příjmení, jméno, datum narození, číslo registrace v MHL II a u hráčů kteří byli registrováni u ČSLH a jsou mladší 47 let i kde naposledy měli registraci. Každý hráč se u svého jména podepíše, čímž stvrzuje, že hraje na vlastní nebezpečí.

-          Dodat u každého hráče registrační průkaz. U hráče, který tento průkaz nemá, zažádat o jeho vyhotovení registrační oddělení MHL II, dle registračního řádu.

 

1.9.    Pokud není na soupisce uvedeno všech 25 hráčů, je možno hráče do tohoto počtu dopisovat. Nejpozději však do 31.12.

 

 

1.10.V případě, že hráč ukončil svou aktivní činnost v MHL II v průběhu sezóny, nesmí být

   ze soupisky pro tuto sezónu vyřazen.

 

1.11.Přestup hráče do jiného klubu MHL II v rozehrané soutěži je zakázán.

 

1.12.Soupiska s registracemi bude uložena u ledařů na ZS.

 

  1. Předpis

                                                                           

2.1.    Hráči mohou nastupovat v MHL II pokud nehrají a nikdy nehráli žádnou soutěž organizovanou ČSLH. Mohou nastoupit pouze hráči, kteří hráli soutěž max. do 15ti let (starší žáci). Hráči, kteří nastoupili do soutěží starších kategorií (dorost, juniorka, senioři), mohou nastoupit po dovršení 47 let.

  2.2.    Brankáři mohou nastupovat v MHL II bez věkového omezení, které je popsáno v bodě 2.1. Brankář může nastoupit za kterékoliv mužstvo MHL II, musí však být zapsán pouze soupisce jednoho mužstva.

 

  2.3.    Pokud hráč nebo brankář nastoupí k zápasu v soutěži organizované ČSLH nesmí již v danné sezóně nastoupit v MHL II. V případě porušní tohoto ustanovení bude postupováno dle bodu 6.3.

2.4.    Hráči, kterým není při zahájení nového ročníku 18 let, mohou nastoupit pouze s písemným svolením zákonných zástupců.

 

  1. Řízení a finanční náležitosti MHL II

 

3.1.    Utkání se hrají a řídí dle platných pravidel ČSLH, a dle těchto propozic turnaje MHL II a jejich

   případných doplňků, které jsou nadřazeny pravidlům soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH.

 

3.2.    Zápasy budou řídit delegovaní rozhodčí. Delegaci rozhodčích provádí komise rozhodčích řízená VH MHL II.

 

3.3.    V případě nedostavení se delegovaných rozhodčích či časomíry je povinností domácího mužstva

        neprodleně o této skutečnosti informovat komisy rozhodčích a tuto skutečnost zaznamenat do

        zápisu o utkání s podpisem obou kapitánů.

      

3.4.    Začátek hrací doby je pevně stanoven, s čekací dobou 10 minut.

 

3.5.    Vedoucí mužstev musí předat kompletně vyplněný zápis před začátkem utkání rozhodčímu/časomíře. Povinnost mít zápis o utkání má mužstvo označené jako domácí.

 

3.6.    Pokud byly v zápase zapsány záznamy do zápisu o zápase, je povinností kapitána tyto zápisy podepsat na zadní straně, kde je podepíše rovněž rozhodčí.

 

3.7.    Všichni hráči nastupující v daném utkání musejí být zapsáni v zápise o utkání. V průběhu utkání již není možno hráče dopisovat.

 

3.8.    V případě, že hráč, který vstřelí branku a nebude zapsán v zápise o utkání, branka nebude uznána a hráč se již nesmí zapojit do hry.

 

 

3.9.    Startovné je pro sezónu 2018/19 ve výši 23.000,-Kč. Částka na rozhodčí, časomíru a vedení agendy (web, tabulky apod.) je stanovena ve výši 6.600,-Kč.

 

3.10.V případě nezaplacení jakéhokoliv poplatku, bude zápas mužstvu, které nezaplatí kontumován.

 

3.11.Mužstva před začátkem soutěže zaplatí kauci 1.000,-Kč, ze které budou hrazeny případné nedoplatky na pokutách. Kauce nebo její část bude po ukončení sezóny vrácena.

 

3.12.Startovné na celou sezónu je mužstvo povinno zaplatit do data splatnosti faktury od Městských služeb Litomyšl. Úhradu rozhodčích je povinno zaplatit každé mužstvo do prvního zápasu dané sezóny v plné výši odsouhlasené na schůzi mužstev před sezónou. V případě neuhrazení nebude mužstvo do soutěže připuštěno.

 

 

 

  1. Protesty

 

4.1.    Konfrontaci hráče lze provést pouze na žádost mužstva nebo rozhodčího zápasu a to nejpozději do zahájení třetí třetiny zápasu. Konfrontovaný hráč musí na vyzvání předložit platný doklad s fotografií (OP, ŘP, pas popř. jiný doklad). V případě, že tento doklad nedoloží, je stížnost považována za oprávněnou a bude se postupovat dle bodu 6.3. Neoprávněný start hráče.

 

4.2.    „Gentlemanská konfrontace“ - pokud je konfrontace provedena ještě před vhozením úvodního buly, je „černý hráč“ pouze vyškrtnut ze zápisu, není připuštěn do hry a rozhodčí o tom uvede poznámku do zápisu. Utkání se sehraje normálně. Start dotyčného „černého hráče“ v předešlých zápasech řeší DK MHL II.

 

4.3.    Protest na porušení soutěžního řádu MHL II (neoprávněný start, nezaplacená pokuta apod.) musí být podán nejpozději do 5ti dnů od ukončení dotčeného zápasu.

 

4.4.    Při podezření na porušení ustanovení 2.1. podá mužstvo žádost na prověření hráče spolu se správním poplatkem 200,- Kč. V případě negativního zjištění poplatek propadá. V případě pozitivního nálezu bude postupováno dle bodu 6.3. Neoprávněný start hráče, přičemž poplatek 200,-Kč bude vrácen a zaplatí ho provinivší se mužstvo spolu s pokutou dle bodu 6.3.

 

  1. Hrací systém MHL II

 

5.1.    Mužstva hrající MHL II jsou nasazena do jedné skupiny, kde se utkají 2x systémem každý s každým.

 

5.2.    Každé utkání musí mít vítěze, tzn. v případě nerozhodného výsledku v normální hrací době, budou ihned následovat samostatné nájezdy. Tyto pojedou tři hráči z každého týmu. Pokud se nerozhodne, jede se systémem „náhlá smrt“ po jednom hráči na každé straně s tím, že mohou jet i hráči, kteří již jeli v první sérii nájezdů.

 

5.3.    Výhra v normální hrací době 3 body, výhra po samostatných nájezdech 2 body, prohra po samostatných nájezdech 1 bod a prohra v normální hrací době 0 bodů.

 

5.4.    V případě rovnosti bodů rozhoduje:

 

-          Body ze vzájemných zápasů

-          Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů

-          Vyšší počet vstřelených branek

 

5.5.    Hrací doba je stanovena na 3x16 minut čistého času bez úpravy ledu.

 

  1. Ostatní ujednání

                                                                                      

6.1.    Povinností každého hráče je být vybaven kompletní hokejovou výstrojí. Místo hokejových kalhot jsou povoleny kalhoty na in-line hokej.

 

6.2.    Tým uvedený v zápisu jako domácí má právo volby barvy dresů. Hosté se musí přizpůsobit, nebo vzít rozlišovací vesty. Barvy dresů jednotlivých mužstev budou uvedeny na webu.

 

6.3.    Pokuty a tresty v MHL II

 

10´ OT – 150,-Kč

OK – 500,-Kč + automaticky 1 zápas stop. Disciplinární komise dle charakteru přestupku, může uložit stop na vyšší počet zápasů. Při druhém trestu 1.000,-Kč a trest vynese disciplinární komise. Při třetím přestupku bude hráč automaticky vyloučen z MHL II na dobu jednoho hracího roku.

TH – 1.000,-Kč + automaticky 1 zápas stop. Disciplinární komise dle charakteru přestupku, může uložit stop na vyšší počet zápasů. Při druhém trestu 2.000,-Kč a trest vynese disciplinární komise. Při třetím přestupku bude hráč automaticky vyloučen z MHL II na dobu jednoho hracího roku.

 

Vulgarity a kritika rozhodčího hráčem při zápase se bude posuzovat:

-          Vyloučení hráče z utkání

-          TH-kontumace utkání

 

Pokud se hráč, který byl již potrestán trestem zastavení činnosti na 4 a více zápasů dopustí dalšího přestupku, za který by mu disciplinární komise měla udělit další takto vysoký trest bude automaticky vyloučen na jeden rok z MHL II. Při dalším takto vysokém trestu bude vyloučen doživotně.

 

Nenastoupení k zápasu – kontumace + pokuta 1.000,-Kč. Při druhém nenastoupení bude následovat kontumace + pokuta 2.000,-Kč. Při třetím nenastoupení bude následovat kontumace + pokuta 3.000,-Kč + vyloučení ze soutěže bez možnosti vrácení všech poplatků.

 

Neoprávněný start hráče – kontumace + pokuta 1.000,-Kč za každého takového hráče. Při druhém neoprávněném startu bude následovat kontumace + pokuta 2.000,-Kč za každého hráče. Při třetím neoprávněném startu bude následovat kontumace + pokuta 3.000,-Kč za každého hráče + vyloučení mužstva ze soutěže bez možnosti vrácení vkladu.

Pokud do utkání nastoupí hráč, který je v trestu, bude následovat kontumace + pokuta 3.000,-Kč a hráč bude doživotně vyloučen z MHL.

 

Odstoupení mužstva ze soutěže – v případě odstoupení mužstva v průběhu rozehrané soutěže se postupuje takto : pokud mužstvo odstoupí po odehrání poloviny soutěže, budou započítány výsledky první poloviny soutěže. Pokud mužstvo odstoupí před odehráním poloviny soutěže, budou výsledky a hráčské statistiky anulovány. O finančním postihu rozhodne DK MHL II.

 

Všechny pokuty jsou splatné do dalšího zápasu mužstva. Vypsané příjmové doklady jsou u ledařů. V případě, že mužstvo nastoupí do utkání, aniž by mělo zaplacenou pokutu, bude toto utkání kontumováno a udělena pokuta ve výši 1.000,-Kč.

 

6.4.    Odlišnosti od pravidel ČSLH

 

-          Minimální počet hráčů na začátku utkání musí být 6 hráčů v poli a 1 brankář. Při nedostatku hráčů následuje kontumace + pokuta dle bodu 6.3. Pokud se soupeři dohodnou, mohou využít časový fond ledu k přátelskému utkání.

-          MHL II je soutěží hranou dle pravidel ČSLH s odchylkami o bezkontaktní hře. Je omezen kontakt protihráčů a je nově organizována jako bezkontaktní hokej s tím, že je dovoleno narazit soupeře na mantinel pouze při souběžné jízdě. Trestají se všechny náznaky sekání, hákování, nedovolená bránění, apod.

-          Zvýšená pozornost je věnována kontaktům s brankářem, hráče bez kotouče a nesportovnímu chování (urážky, pokřikování a zdržování hry).

-          Po signalizaci faulu rozhodčím bude následovat trest dle pravidel a těchto propozic. Jestliže faulující hráč nebo jeho spoluhráč(i) protestují a diskutují, může rozhodčí ihned tyto hráče vyloučit z utkání nebo uvede problémové hráče do zápisu o zápase a incident bude řešit disciplinární komise MHL II.

 

      

  1. Závěrečná ustanovení

       

7.1.    Mužstvo zaplacením startovného a jednotlivý hráči svými podpisy na soupisce berou na vědomí a souhlasí se soutěžním řádem MHL II.

 

7.2.    V případě zájmu některého z týmů o změnu již stanoveného termínu utkání, musí o tomto informovat všechny zúčastněné strany (soupeře, vedoucího ZS, rozhodčí) a ty s tím musí souhlasit. Tuto možnost může mužstvo během sezony využít 2x.

 

7.3.    Přeje-li si některý tým v určitých termínech nehrát, musí toto nahlásit minimálně do 15. dne měsíce předcházející měsíci, kterého se to týká.

 

7.4.    Nedodržení výše uvedených pravidel může znamenat vyloučení týmu či hráče ze soutěže.

 

7.5.    VH MHL II si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat stávající pravidla podle vývoje situace a to i v průběhu sezóny (nečekaně vzniklé situace apod.). Případné změny musí být odsouhlaseny většinou členů VH.

                                                                                   

                                                                                     Registrační řád MHL  

 
 
Článek 1
 
Základní ustanovení
 
Hráči, kteří se chtějí zúčastnit bezkontaktní městské hokejové ligy (MHL II.), musí být registrováni podle tohoto registračního řádu v platném znění. 
 
Registrací se rozumí způsob, jakým se zajišťuje příslušnost k určitému oddílu. Registrace se prokazuje registračním průkazem hráče. Registrační průkaz je majetkem MHL II. 
 
Hráč může být registrován pouze za jeden Klub a vlastnit pouze jeden registrační průkaz. 
 
Článek 2
 
Podkladem pro registraci je fotografie formátu 3,5x4,5 cm na jejíž zadní straně bude čitelně uvedeno jméno, příjmení, datum narození a název klubu za který bude hráč registrován. 
 
Poplatek za zhotovení registračního průkazu je stanoven na 10,- Kč
 
Fotografie s poplatkem se předá buď osobně do složky Registrace na ZS v Litomyšli u ledařů, nebo v případě rychlejšího požadavku na vyhotovení na email mhl.registrace@email.cz
 
Za řádné vyplnění a pravdivost všech údajů odpovídá hráč. 
 
Úmyslné uvedení nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním. 
 
Na základě podkladů pro registraci vyhotoví registrační oddělení MHL II registrační průkaz nejpozději do 7 dnů, který osobně předá do složky příslušného klubu, za nějž je hráč registrován. 
 
Článek 3
 
Změny v registraci
 
              Změny v registraci lze provést v případě: 
              a) přestupu hráče
              b) zrušení klubu 
 
Článek 4
 
Zrušení a obnova registrace
 
Návrh na zrušení registrace podává klub, ve kterém je hráč registrován, anebo hráč.
 
Při zvlášť hrubém porušení pravidel MHL II může o zrušení registrace hráče rozhodnout VH MHL II.  
 
Článek 5
 
Zvláštní ustanovení
 
Do zápasu MHL II může nastoupit pouze hráč zapsaný na soupisce daného klubu s platnou registrací pro MHL II a podpisem na soupisce.
 
Jestliže v době od žádosti do vyhotovení registračního průkazu bude klub hrát soutěžní utkání MHL II, nemůže do něho hráč nastoupit pokud nemá vyhotoven registrační průkaz. 
 
 
Článek 6
 
Závěrečná ustanovení
 
Spory o registraci mezi kluby rozhoduje VH MHL II.
 
Porušení ustanovení Registračního řádu se považuje za disciplinární provinění. 
 
Výklad Registračního řádu, jeho změny a doplňky provádí VH MHL II.
 
Tento Registrační řád byl schválen VH MHL II dne 20.3.2015 s platností a účinností od 20.3.2015 a případně následně měněn a doplňován VH MHL II. 

 

 

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.